لینک مستقیم{بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان}

بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان|42078412|lv|عوامل اجتماعي موثر برسلامت سالمندان,عوامل جمعيتي موثر برسلامت سالمندان,عوامل اقتصادي موثر برسلامت سالمندان,عوامل موثر بر سلامت سالمندان,عوامل موثر بر سلامت روان سالمندان,عوامل موثر بر سلامت سالمندان,پایان نامه سلامت سالمندان,پایان نامه سلامت روان سالمندان,عوامل تأثیرگذار بر کیفیت زندگی و سلامت سالمندان
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان را مشاهده می نمایید.

هدف از این پایان نامه بررسی ویژگی های اجتماعي، جمعيتي و اقتصادي مؤثر برسلامت جسمی و روانی سالمندان شهرستان خرم آباد می باشد.


مشخصات فایل
تعداد صفحات181حجم622/871 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

پایان نامه سلامت سالمندان با عنوان می باشد. افزایش طول عمر انسانها و اضافه شدن جمعیت سالمندان یکی از دستاوردهای قرن20بوده است. سالخوردگی جمعیت پدیده ای است که جوامع بشری با آن روبرو شده و یا روبرو خواهند شد. پدیده فوق ناشی از بهبود شرایط بهداشتی است که از یک طرف منجر به کاهش مرگ و میر کودکان و در نهایت افزایش امید زندگی شده و از سوی دیگر با اعمال سیاست کنترل موالید و کاهش باروری باعث افزایش درصد سالخوردگان به کل جمعیت شده است. به عبارت دیگر می توان گفت، افزایش امید زندگی و به خصوص کاهش باروری منجر به تغییر ساختار جمعیتی گردیده و درنتیجه وزن توزیع نسبی جمعیت را از گروههای سنی جوان به گروهای سنی بالا منتقل کرده است.


طی 50 سال اخیر باروری کل جهان از حدود 5 بچه برای هر زن به حدود 7/2 کاهش یافته و به نظر میرسد طی 50 سال آینده به حدود 1/2 برسد. در ایران نیز کاهش باروری از نیمه دوم دهه 1360 شروع شد و باروری کاهش سریعی را طی دهه های اخیر تجربه کرده است. همچنین امید زندگی، در نتیجه توسعه اجتماعی واقتصادی و کاهش مرگ و میر نوازدان افزایش قابل توجهی داشته است. طی 5 دهه اخیر امید زندگی در بدو تولد در جهان حدود 20 سال افزایش یافت و از حدود 5/46 سال طی سالهای 1955-1950 به حدود 66 سال طی سالهای 2005 -2000 رسیده است.


براین اساس،سؤالی که درمطالعه مطرح است ومسئله اصلی این تحقیق رادر برمی گرفت،این است که در حال حاضر سلامت در دو بعد سلامت جسمی و روانی سالمندان در شهر خرم آباد در چه سطحی قرار دارد ؟


فهرست مطالب
فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق 1
مقدمه 2
1-1- بیان مسئله 5
1-1-1- طیف سلامت و بیماری 10
1-1-2- مفهوم سلامت 10
1-1-3- ابعاد سلامتی 11
1-1-4-ﺳﻼﻣﺖرواﻧﻲ 12
1-1-5- سلامت جسمی 13
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق 15
1-3- هدفهای تحقیق 20


فصل دوم : پیشینه تحقیق و زمینه های نظری 21
مقدمه 22
2-1- پیشینه تحقیق 23
2-2- چارچوب نظری تحقیق 31
2-2-1- سلامت و نظریه انتقال جمعیتی 31
2-2-2- انتقال اپیدمیولوژیک و اختلال در سلامتی 33
2-3- تئوری تجمع شرایط نا مساعد وسلامتی 36
2-3-1- نیروهای اجتماعی و سلامتی طی روند زندگی 37
2-4- سلامت جسمانی 38
2-5- سلامت روانی 39
2-6-رویکردهای نظری وتجربی درمورد عوامل تأثیرگذار بر کیفیت زندگی وسلامت سالمندان 41
2-6-1- تأثیر مشخصه های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی بر سلامت سالمندان 42
2-6-2- جنس و سلامت 43
2-6-2-1- تبین بیولوژیکی تفاوت در سلامت زنان و مردان 44
2-6-3- تبیین رفتار فرهنگی و سبک زندگی 44
2-6-4- وﺿﻊﺗﺄﻫﻞ و ﺳﻼﻣﺖ 45
2-6-5- ﺳﻦ و ﺳﻼﻣﺖ 45
2-6-6- ﺣﻤﺎﻳﺖاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻼﻣﺖ 46
2-6-6-1- چگونگی تأثیر حمایت اجتماعی بر سلامت 47
2-6-6-2- عوامل اجتماعی 48
2-6-7-بعد خانوار 48
2-6-8- توزیع شهری و روستایی جمعیت 49
2-7- ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻼﻣﺖ 49
2-7-1- مؤلفه های پایگاه اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 52
2-7-1-1- ﺗﺤﺼﻴﻼت و ﺳﻼﻣﺖ 52
2-7-1-2- درآﻣﺪ و ﺳﻼﻣﺖ 53
2-7-1-3- شغل و سلامت افراد 53
2-8-مدل تحقیق 54
2-9- فرضیه های تحقیق 56
2-10- تعریف نظری و عملیاتی متغیر های مستقل و وابسته 56

فصل سوم: روش تحقیق 61
مقدمه 62
3-1- روش گرد آوری داده ها 62
3-1-1- روش اجرا 63
3-2-جامعه آماری 63
3-2-1-تعیین حجم نمونه 64
3-2-2- روش انتخاب واحد های نمونه 65
3-2-3- محاسبه حجم نمونه شهر و روستا 65
3-3- روش های تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات 66
3-3-1-ابزار و نحوه سنجش کیفیت زندگی ( سلامت جسمی، سلامت روانی ) 67
3-3-2- اعتبار و پایایی پرسشنامه 69


فصل چهارم: آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها 70
مقدمه 71
4-1- توصیف ویژه گی های دموگرافیک نمونه آماری(یافته های توصیفی) 73
4-1-1- سن پاسخگو 75
4-1-2- وضعیت تأهل 75
4-1-3- متغیر جنسیت 76
4-1-4- بعد خانوار 76
4-1-5- وضعیت محل سکونت 77
4-1-6- وضع سواد 78
4-1-7- میزان سواد 78
4-1-8-وضع فعالیت شخص پاسخگو و همسر پاسخگو 79
4-1-9-حیطه سلامت روانی 79
4-1-10- حیطه سلامت جسمانی 82
4-1-11-وضع سلامت و بیماری 85
4-2- یافته های استنباطی 88
4-2-1- فرضیه یک 89
4-2-2-فرضیه دو 90
4-2-3-مقایسه میانگین ها 93
4-2-3-1- فرضیه سه 93
4-2-3-2- مقایسه سلامت روانی و جسمی بر اساس محل سکونت 94
4-2-3-3- مقایسه سلامت روانی و جسمی در بین افراد مجرد و متأهل 94
4-2-3-4-مقایسه سلامت روانی و جسمی افراد بر اساس نوع فعالیت 95
4-2-3-5-مقایسه سلامت روانی و جسمی افراد بر اساس نوع فعالیت همسر 96


فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 97
5-1- خلاصه و نتیجه گیری 98
5-2- پیشنهادات 109
5-2-1-پیشنهادات کاربردی 109
5-2-2- پیشنهادات برای تحقیقات آینده 113
5-3-محدودیت طرح 113

منابع و مآخذ 114
پیوست(پرسشنامه- ……WHO QOL- BREFSF-36

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره 1- تعداد جمعیت و نسبت سالمندان 60 سال و بالاتر کشور طی سالهای85-1335 6
جدول شماره2 - تعداد جمعیت و نسبت سالمندان 60 سال و بالاتر استان لرستان طی سالهای85-1345 6
جدول شماره3- تعداد جمعیت و نسبت سالمندان 60 سال و بالاتر شهرستان خرم آباد طی سالهای85-1335 6
جدول شماره 4- جدول متغيرها 60
جدول شماره 5- تعیین نمونه براساس توزیع منطقه شهری و روستایی 66
جدول شماره6- مشخصات جمعیتی نمونه مورد مطالعه 74
جدول شماره7- مشخصات اقتصادی اجتماعی نمونه مورد مطالعه 78
جدول شماره8-وضعیت کیفیت زندگی سالمندان درحیطه روانی 81
جدول شماره 9-وضعیت کیفیت زندگی سالمندان درحیطه سلامت جسمانی 83
جدول شماره 10- مقایسه کیفیت زندگی سالمندان به تفکیک دوحیطه جسمانی وروانی 84
جدول شماره11-وضعیت کیفیت زندگی سالمندان به تفکیک دوحیطه جسمانی وروانی 84
جدول شماره-12توزیع درصد نمونه آماری ب حسب داشتنین ای ند اشتن بیماری به تفکیک جنس 85
جدول شماره-13توزیع نمونه آماری برحسب چگونگی توانایی انجام کار های شخصی به تفکیک جنسیت 88
جدول شماره 14 بررسی رابطه بین سلامت روانی و متغیرهای پیش بین تحقیق 89
جدول شماره-15 بررسی رابطه بین سلامت جسمی و متغیرهای پیش بین تحقیق 90
جدول شماره-16خلاصه مدل، متغیرهای پیش بینی کننده سلامت جسمی 91
جدول شماره -17 متغیرهای وارده شده در تحلیل رگرسیونی به همراه ضرایب 91
جدول شماره 18-خلاصه مدل، متغیرهای پیش بینی کننده سلامت جسمی 92
جدول شماره 19- متغیرهای وارده شده در تحلیل رگرسیونی به همراه ضرایب 93
جدول شماره -20 مقایسه سلامت روانی و جسمی در بین زنان و مردان 93
جدول شماره21-مقایسه سلامت روانی و جسمی بر اساس محل سکونت 94
جدول شماره -22مقایسه سلامت روانی و جسمی با توجه به وضعیت تاهل 95
جدول شماره 23- مقایسه سلامت روانی و جسمی با توجه به نوع فعالیت 95
جدول شماره24- مقایسه سلامت روانی و جسمی با توجه به نوع فعالیت همسر 96


فهرست نمودارها

نمودار شماره1- مدل نظری تبیین متغیرهای جمعیتی،اجتماعی اقتصادی اثرگذاربرسلامت جسمی وروانی سالمندان 55


"مطالب دیگر:
پاورپوینت هوش تجاری (نقشه راه پروژه های هوش تجاری – فاز1)پاورپوینت هوش تجاری (نقشه راه پروژه های هوش تجاری – فاز2)پاورپوینت مدرسه معماری کوپریونیون نیویورکپاورپوینت قدرت مغزپاورپوینت مبدل های حرارتیپاورپوینت مدل و الگوي تويوتا موتورز براي ساماندهي محيط كارپاورپوینت آماده درس هفتم بازتولید هویت اجتماعی تحقیق و پاورپوینت نمايش سيگنالهاي VAG با استفاده از تبديلات زمان - فركانس کتاب آموزشی کامل در مورد رادار که به طور کامل به برسی تمامی اجزای رادار ،شیوه ی کارکرد ومبانی توری انواع رادارآموزش سريع AutoCAD براي ترسيم دوبعدي و سه بعدي قطعات صنعتيرمان درام و عاشقانه ورود عشق ممنوع مقاله جامع و کامل در زمینه سوییچینگ و منابع تغذیه بطور تصویری و همراه با مثال های اجراییآموزش صوتی زبان تخصصی بازاریابی کارشناسی ارشد مدیریتپاورپوینت ارگونومی صندلی اتوبوسراههاي ارتقاي شأن و منزلت اجتماعي فرهنگيان فایل پرزنتیشن آموزش فنون مذاکره - موسسه آموزش و مشاوره فروش و بازاریابی نیروانامجموعه طبقه بندی شده سوالات حسابان ده سال اخیر با پاسخنامهپاورپوینت رویکرد منطق فازی در نمودارهای کنترل کیفیتپاورپوینت نمودار مونتاژاطاق فرمانپاورپوینت گسترش کارکرد کیفی (QFD)پاورپوینت پیاده سازی ارگونومی در محیط اداریپاورپوینت بررسی تاثیر اصلاح یارانه ها بر مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری با رویکرد پانل دیتاجزوه آموزشی تئوری های مدیریتمجموعه کامل مباحث بیست گانه مقررات ملی ساختمان