لینک مستقیم{ارزیابی ارتباط سبک های فرزندپروری والدین با گرایش به مواد مخدر فرزندان}

ارزیابی ارتباط سبک های فرزندپروری والدین با گرایش به مواد مخدر فرزندان|42078419|lv|پایان نامه گرایش به مواد مخدر,پایان نامه شیوه های فرزندپروری,گرایش به مواد مخدر در دانشجویان,بررسی علل گرایش جوانان به مواد مخدر,راه های پیشگیری از گرایش به مواد مخدر,رابطه سبک های فرزندپروری والدین و اعتیاد,نقش شیوه های فرزند پروری والدین در گرایش به مواد مخدر
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان ارزیابی ارتباط سبک های فرزندپروری والدین با گرایش به مواد مخدر فرزندان را مشاهده می نمایید.

هدف از این پایان نامه دانشجو می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات138حجم289/813 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری با گرایش به مواد مخدر دانشجویان دانشگاه آزاد شهر بندرعباس انجام گردید. روش تحقیق توصیفی (همبستگی) طراحی و اجرا شد. نمونه شامل 350 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس به صورت در دسترس انتخاب گردید. پرسشنامه های شيوه‌هاي فرزندپروري بامریند و گرایش به مصرف مواد مخدر توسط دانشجویان اعضای نمونه تکمیل شد.

داده‌هاي پژوهش حاضر با استفاده از نرم‌افزار آماری Spss در دو سطح توصيفي (ميانگين و انحراف استاندارد) و برای آزمودن فرضیه‌های تحقیق از آمار استنباطی (آزمون تحلیل رگرسیون)،استفاده شد که نتایج آن به شرح ذیل می باشند:

نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین سبک فرزندپروری آزاد گذاری و گرایش به مواد مخدر دانشجویان رابطه مثبت معناداری به لحاظ آماری وجود دارد (01/0>P ، 350n= ، 702/0r=)، همچنین نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین سبک فرزندپروری استبدادی و گرایش به مواد مخدر دانشجویان رابطه مثبت معناداری به لحاظ آماری وجود دارد(01/0>P ، 350n= ، 674/0r=). همچنین نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین سبک فرزندپروری اقتدارمنطقی و گرایش به مواد مخدر دانشجویان رابطه منفی معناداری به لحاظ آماری وجود دارد(01/0>P ، 350n= ، 76/0-r= ).


نتایج رگرسیون نشان داد که شیوه های فرزندپروری اقتدار منطقی خانواده ها با گرایش به اعتیاد دانشجویان رابطه-ی منفی برابر با 769/0- وجود دارد. نتایج مدل رگرسیونی نیز نشان داد که شیوه های فرزندپروری خانواده ها توانسته 4% از واریانس گرایش به مواد مخدر را پیش بینی نماید(001>P، 04/0=Adjusted R، 225/0=R).

نتیجه گیری: نتایج نشان داد که شیوه های فرزندپروری والدین، به طور معناداری گرایش به مواد مخدر دانشجویان را تبیین می-نمایند و شیوه های فرزندپروری استبدادی و آزاد گذاری رابطه ی منفی و معناداری با گرایش به مواد مخدر دانشجویان دارند، در حالی که شیوه فرزندپروری اقتدارمنطقی رابطه ی منفی و معناداری با گرایش دانشجویان به مواد مخدر دارد.

فهرست مطالب
چکیده


فصل اول : کلیات
1-1 مقدمه
1-2 بیان مساله
3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق
1-4 اهداف تحقیق
1-4-1 هدف کلی
1-4-2 اهداف اختصاصی
1-5 فرضیه های تحقیق
1-6 تعریف مفهومی و عملیاتی متغییرها
1-6-1 شیوه های فرزندپروری


فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1 مقدمه
2-2 تاریخچه مصرف مواد مخدر
2-2-1 نگاهی گذار به تاریخچه اعتیاد در جهان
2-2-2 تاریخچه مواد مخدر در ایران
2-3 تعریف مواد مخدرو تقسیم آن
2-3-1 تقسیمات مواد مخدر
2-4 اعتیاد
2-4-1 علل گرایش به اعتیاد
2-5 ویژگی های اعتیاد
2-6 سبب شناسي اعتياد
2-7 واكنشهاي اجتماعي در برابر اعتياد
2-8 نظريه‌هاي مورد استفاده در امر پيشگيري
2-8-1 نظريه بي‌هنجاري
2-8-2 نظريه انزواطلبي مرتون
2-8-3 نظريه برچسب زني
2-8-4 نظريه انتقال فرهنگي
2-8-5 نظريه تعهد به رسوم، قواعد و تعلق اجتماعي
2-8-6 نظريه كنترل اجتماعي
2-8-7 نظريه الگوي رشد اجتماعي
2-9 آسیب های سوء مصرف مواد مخدر
2-10 عوامل تأثيرگزار در پيشگيري از مواد مخدر
2-11 تاريخچه شیوه‌های فرزند پروری
2-11-1 اهمیت شیوه‌های فرزند پروری
2-11-2 تعامل والدین- فرزند
2-12 شخصیت و روابط والدین با فرزندان
2-13 انواع شیوه های فرزندپروری
2-13-1 شیوه فرزند پروری مقتدرانه
2-13-2 شیوه فرزند پروری مستبدانه
2-13-3 شیوه فرزند پروری سهل گیرانه
2-14 نگرش هاي فرزندپروري
2-14-1 اقتدار و نفوذ والدين در خانواده و فوايد آن
2-14-2 طبقه اجتماعي و سبک فرزندپروري
2-15 فرهنگ و فرزندپروري
2-16 نظریه های فرزندپروري
2-16-1 نظريه بامريند
2-16-2 نظريه» اريکسون
2-16-3 الگوي زيگلمن
2-17 مروری بر مطالعات انجام شده
2-17-1 مطالعات انجام شده در داخل کشور
2-17-2 مطالعات انجام شده در خارج از کشور


فصل سوم : روش تحقیق
3-1 روش و نوع پژوهش
3-2 روش انجام تحقیق
3-2-1 جامعه آماری
3-2-2 روش و طرح نمونه گیری و نمونه پژوهش
3-3- ابزارهای پژوهش
3-3-1 پرسشنامه شیوه های فرزند پروری بامیرند
3-3-2 پرسشنامه گرایش به مواد مخدر
3-4 متغیرها
3-5 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه
4-2 مشخصات جمعیتی
4-3 اطلاعات توصیفی متغیرهای تحقیق
4-4- یافته های استنباطی


فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1 مقدمه
5-2- یافته های تحقیق
5-3- بحث و نتیجه گیری
5-4- محدودیت های تحقیق
5-5- پیشنهادات تحقیق


منابع
پیوست
چکیده انگلیسی"مطالب دیگر:
📎امکان سنجی استقرار مدیریت دانش با رویکرد سازمان بهره وری آسیایی APO📎پایان نامه استقرار مدیریت دانش در بانک📎فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در بانک📎فصل سوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در بانک📎پروپوزال استقرار مدیریت دانش در بانک📎پرسشنامه استقرار مدیریت دانش در بانک📎پایان نامه پیاده سازی مدیریت دانش در کتابخانه ها📎فصل دوم پایان نامه پیاده سازی مدیریت دانش در کتابخانه ها📎فصل سوم پایان نامه ارشد مدیریت پیاده سازی مدیریت دانش در کتابخانه ها📎پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در کتابخانه ها📎پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش در سازمان📎پاورپوینت حسابداری تحقیق و توسعه📎پاورپوینت صندوقهای سرمایه گذاری مشترک📎پاورپوینت فصل اول کتاب نگرش جامع بر مدیریت استراتژیک تألیف دکتر علی احمدی و همکاران با موضوع تاريخچه و سير تحول برنامه ريزي📎پاورپوینت فصل دوم کتاب نگرش جامع بر مدیریت استراتژیک تألیف دکتر علیرضا علی احمدی و همکاران با موضوع استراتژي و انواع آن📎پاورپوینت انتشار و حسابداری فروش و خرید اوراق مشارکت📎پاورپوینت اهمیت حسابداری استهلاک (ویژه ارائه کلاسی درس بررسی موارد خاص در حسابداری)📎پاورپوینت بررسی مفهومی مديريت سود📎تحقیق انتشار و حسابداری اوراق مشارکت📎پاورپوینت حسابداری اوراق مشارکت📎پاورپوینت تدریس تعاملی📎پاورپوینت تدریس نگاره ها در کتاب بخوانیم کلاس اول دبستان📎آزمایشگاه مکانیک خاک آزمایش نفوذ پذیری با بار افتان در قالب فایل word در 10 صفحه همراه با شکل و تصویر 📎پاورپوینت تحليل گري مالي مبتني بر ارزش ( ویژه اارئه کلاسی درس حسابداری مدیریت)📎پاورپوینت اقلیم شناسی آماری