لینک مستقیم{نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی}

نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی|42078423|lv|فاصله قدرت در سازمان,فاصله قدرت هافستد,شاخص فاصله قدرت,سبک رهبری معنوی,پیش بینی سبک رهبری معنوی,رابطه فاصله قدرت و سبک رهبری معنوی,رهبری معنوی در سازمان های آموزشی,سبک رهبری معنوی مدیران در دانشگاه,پایان نامه فاصله قدرت,پایان نامه سبک رهبری معنوی
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی را مشاهده می نمایید.

هدف از این پایان نامه بررسی مدیران در دانشگاه می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات143حجم319/160 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

پایان نامه حاضر به بررسی رابطه فاصله قدرت و سبک رهبری معنوی مدیران در دانشگاه فردوسی پرداخت. این مطالعه به منظور تشخيص میزان نمره فاصله قدرت در دانشگاه فردوسی و همچنین میزان انطباق رفتار مدیران دانشگاه با شاخص های رهبری معنوی انجام شد.

پژوهش با استفاده از روش همبستگي و رگرسیون انجام شد. جامعه‌ی آماری شامل كليه کارکنان رسمی و غیر رسمی شاغل در در سال تحصیلی 1389- 1390 بودند. به منظور انتخاب آزمودني‌ها ابتدا از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی استفاده شد. در نهایت نیز با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده افراد نمونه انتخاب شدند. ابزار اين پژوهش دو عدد پرسشنامه بود که در میان تمام کارکنان نمونه انتخاب شده توزیع شد. در نهایت تعداد 240 پرسشنامه رهبری معنوی و 240 پرسشنامه فاصله قدرت مورد تجزيه و تحلیل نهایی قرار گرفت. مرور یافته های مربوط به سوالات تحقیق حامل نکات اساسی و قابل توجه ای است که در اینجا به تفکیک هر سوال، مورد بحث قرار می گیرد.


فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه
بیان مسأله 2
اهداف تحقیق .7
فرضیه و سسؤالات تحقیق .7
فرضیه اصلی .7
سؤالات فرعی .8
تعاریف عملیاتی .8

فصل دوم: پیشینه تحقیق
الف : مرور مبانی نظری پژوهش 11
طبقه بندی هافستد 11
تعاریف رهبری .15
نظریه های رهبری 16
رهبری اخلاقی 19
چگونگی شکل گیری مفهوم معنویت . 21
رهبری معنوی .23
رهبری قانونی: الگویی از رهبری معنوی 27
رهبری معنوی در سازمان های آموزشی .29
رهبری معنوی شخصی(الگویی برای سازمان های آموزشی) 30
مرور تحقیقات انجام شده .32
استنتاج از پیشینه و الگوی نظری پژوهش .


فصل سوم: روش اجرا
روش تحقیق .42
جامعه مورد مطالعه .42
حجم نمونه و روش نمونه-گیری 42
ابزار جمع آوری داده ها 44
روش بررسی پایایی و روایی ابزار تحقیق .46
شیوه جمع آوری داده ها 49
روش تحلیل داده ها 50


فصل چهارم: تحلیل داده های تحقیق و ارائه یافته ها
فرضیه اصلی پژوهش .58
سؤال فرعی اول .63
سؤال فرعی دوم 65
سؤال فرعی سوم . 66
سؤال فرعی چهارم . .69
سؤال فرعی پنجم 72
سؤال فرعی ششم 75


فصل پنجم: نتیجه گیری و بحث
مقدمه .81
نتیجه گیری و بحث .82
فرضیه اصلی پژوهش . .83
سؤال فرعی اول . 85
سؤال فرعی دوم . 86
سؤال فرعی سوم .88
سؤال فرعی چهارم . 90
سؤال فرعی پنجم . 92
سؤال فرعی ششم . 95
محدودیت-ها .96
پیشنهادات 97


فهرست منابع . .99
پیوست ها:
الف : پرسشنامه فاصله قدرت
ب : پرسشنامه سنجش سبک رهبری معنوی

چکیده انگلیسی


فهرست جداول و نمودارها
نمودار(2-1) : مدل علی تئوری رهبری معنوی 26
نمودار(2-2) : مدل رهبری معنوی شخصی .32
جدول (2-3) :ویژگیهای جوامع با فاصله قدرت کم-زیاد .38
جدول (3-1) :توصیف نمونه مورد پژوهش از حیث نوع دانشکده، نوع استخدام، و جنسیت 43
جدول (3-2) :عبارات مربوط به فاصله قدرت در پرسشنامه .45
جدول (3-3) : عبارات مربوط به رهبری معنوی در پرسشنامه 46
جدول (3-4): تحلیل اکتشافی پرسشنامه فاصله قدرت .47
جدول(3-5) : سوالات پژوهش و آزمون آماری استفاه شده 51
جدول (4-1): آمار توصیفی شاخص های فاصله قدرت بر اساس نوع استخدام کارکنان .54
جدول(4-2): آمار توصیفی شاخص های فاصله قدرت بر اساس گروه-های آموزشی .55
جدول(4-3): آمار توصیفی شاخص های رهبری معنوی بر اساس گروه آموزشی .56
جدول(4-4): آمار توصیفی شاخص های رهبری معنوی بر اساس نوع استخدام کارکنان .57
جدول (4-5) شاخص های توصیفی رهبری معنوی و فاصله قدرت 58
جدول (4-5-1): خلاصه مدل مورد استفاده در تحلیل یافته-ها 59
جدول(4-5-2): بررسی قابلیت پیش بینی سبک رهبری معنوی مدیران با نمره فاصله قدرت… .59
جدول (4-5-3):ضرایب . 60
جدول (4-5-4): خلاصه مدل مورد استفاده در تحلیل یافته-ها 61.
جدول(4-5-5):بررسی قابلیت پیش بینی سبک رهبری معنوی بر اساس خرده آزمون های فاصله قدرت 61
جدول (4-5-6):ضرایب 62
جدول (4-6) : آمار توصیفی میزان فاصله قدرت 64
جدول (4-6-1) : وضعیت فاصله قدرت در دانشگاه فردوسی مشهد:آزمون t با ارزش ثابت . .64
جدول (4-7) : آمار توصیفی میزان رهبری معنوی 65
جدول (4-7-1):وضعیت رهبری معنوی در دانشگاه فردوسی مشهد: آزمون t با ارزش ثابت 66
جدول (4-8) : تحلیل مانووای رهبری معنوی بر اساس نوع استخدام کارکنان 67
جدول (4-8-1) : آزمون اثرات بین آزمودنی-ها .68
جدول (4-9) : تحلیل مانووای نمره فاصله قدرت بر اساس نوع استخدام کارکنان . 69
جدول (4-9-1) : آزمون اثرات بین آزمودنی-ها .71
جدول(4-10) : تحلیل مانووای رهبری معنوی بر اساس دانشکده های علوم انسانی و غیر علوم انسانی . 72
جدول(4-10-1) : آزمون اثرات بین آزمودنی-ها 74
جدول (4-11) : آزمون مانووای فاصله قدرت بر اساس دانشکده های علوم انسانی و غیر علوم انسانی . .75
جدول (4-11-1) : آزمون اثرات بین آزمودنی ها .77


"مطالب دیگر:
📂تحقیق جامعه مدني و نهادهاي غيردولتي در ايران، چالش ها و راه كارها📂تحقیق تورم واقعي و يك سوتفاهم دولتي📂تحقیق تعریف حسابداری📂تحقیق تحليل راهبردي هزينه پارادايم كليدی مديريت هزينه در زنجيره عرضه ايران📂تحقیق تحلیل بنیادی شرکت کالسیمین📂تحقیق تاریخچه تاسیس بورس اوراق بهادار📂تحقیق تاريخچه حسابداری📂تحقیق تاثیر استانداردهای حسابداری بین المللی بر شرکت ها📂تحقیق پروژه مالی انبارداری📂جزوه آموزش تله مدیسن📂تحقیق ربات H120📂تحقیق مقدمه اي بر رباتيك📂تحقیق رله ديستانس📂پاورپوینت جزوه شیمی و تکنولوژی مواد غذایی (پی. جی. فیلاوز)📂تحقیق رله📂تحقیق ژنراتور الکتریکی📂تحقیق سنسور📂تحقیق سیستم قدرت نیروگاه📂تحقیق سنسورهاي دما و ترانسيديو سرهاي حرارتي📂تحقیق سيستم هاي مخابراتي و صوتي و تصويري📂تحقیق شبکه حسگر چیست؟📂گزارش کار آموزی ترانس هاي سطح شهر بيجار و اطراف آن📂گزارش کارآموزی بررسي نيروگاه سيکل ترکيبي شهيد رجايي قزوين📂پاورپوینت تعریف هوش عاطفی یا هیجانی📂پاورپوینت سیگنال ها و سیستم ها